REGULAMIN

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Regulamin sklepu internetowego, prowadzonego
pod adresem www.betterfly.com.pl, którego administratorem i właścicielem jest:
Betterfly sc Agnieszka Puchalska Beata Rowyszyn
ul. Czerniowiecka 9/53
02-705 Warszawa
NIP:7010212977 Regon 142143643
Konto: Deutsche Bank Polska 92191010482802026604950001
Adres do korespondencji:
Betterfly sc Agnieszka Puchalska Beata Rowyszyn
Ul. Czerniowiecka 9/53 Warszawa

Regulamin określa zasady dokonywania rejestracji, korzystania z konta i zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem witryny sklepu, działającego pod adresem: www.betterfly.com.pl
Wyłączne prawo do prowadzenia i administrowania sklepu ma firma Betterfly s.c. Anieszka Puchalska Beata Rowyszyn zwana w niniejszym regulaminie „Sprzedawcą”.
Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
Towary są szczegółowo oznaczone. Na stronie znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany, kolorze i rozmiarze.
Kontakt ze sklepem możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 pod numerami telefonów  oraz 696567234 lub 605205762, pod adresem betterfly@betterfly.com.pl, jak również przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego na stronie i w sklepie.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
Składanie zamówień  możliwe jest po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie sklepu-rejestracja.
Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.betterfly.com.pl wybrać zakładkę „Rejestracja”, a następnie podać swój email oraz hasło.  
Po dokonaniu czynności na podany przez klienta adres e-mail, wysłana zostanie wiadomość e-mail.Po zalogowaniu się w sklepie poprzez wpisanie loginu i hasła, klient wypełnia formularz rejestracyjny wpisując imię i nazwisko, telefon oraz adres.
W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji, klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w ramach sklepu po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).
Informacje podane przez klienta podczas rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt z klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 17, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.
W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu ich rozmiaru oraz ilości poprzez „dodanie” do koszyka.
Dokonując zakupów przez rejestrację, klient składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu,  poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, a następnie potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „kup teraz”, wskazując jednocześnie sposób płatności i dostawy, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, jeśli klient żąda wystawienia takiej faktury, oraz ewentualne uwagi do złożonego zamówienia oraz adresu dostawy.
Po podaniu przez klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia,  jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów, rodzaj i koszty dostawy, dane i adres klienta oraz dane do wystawienia faktury VAT, jeżeli klient żądał wystawienia takiej faktury.
Po skompletowaniu zamówienia, kupujący zatwierdza je oraz przesyła do sprzedawcy poprzez uaktywnienie wirtualnego przycisku – „kup teraz”.
W procesie składania zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „kup teraz”, Klient ma możliwość jego modyfikowania poprzez system sprzedażowy Sklepu.
Następnie na adres e-mail wskazany przez klienta podczas składania zamówienia wysyłana jest wiadomość, potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia
Z chwilą otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia złożenia zamówienia na wskazany przez klienta adres e-mail, klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży towarów objętych zamówieniem.
Umowa sprzedaży może być dokonana wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
CENY I METODY PŁATNOŚCI

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez klienta wyboru formy dostawy zamówienia.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
Formą płatności obowiązującą w Sklepie jest płatność przelewem tradycyjnym lub przelewem bankowym online za pośrednictwem serwisu  DotPay  i PayPal ( Europe).
Koszty związane z realizacją płatności ponosi klient.
W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy poza terytorium RP koszt wysyłki jest wyższy.

PARAGONY I FAKTURY

Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dokument zakupu w postaci paragonu.
Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.
REALIZACJA, DOSTAWA I ODBIÓR

Przez realizację zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych towarów do klienta.
Realizacja zamówienia następuje wyłącznie po uprzednim jego opłaceniu.
Czas realizacji zamówienia wynosi  2 dni robocze od chwili otrzymania płatności za zamówiony towar.
W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika. (email) Sklep dokłada wszelkich starań, by zamówienie zostało zrealizowane w jak najszybszym terminie.
W wyjątkowych sytuacjach maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 10 dni roboczych.
W przypadku braku zapłaty za zamówienie w ciągu 7 dni od daty jego złożenia, transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.
Dostawa zamówionego w Sklepie towaru odbywa się przesyłką kurierską, której cena kalkulowana jest przy zamówieniu.
REKLAMACJE (NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ)

Sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem za niezgodność zakupionego w Sklepie towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.). Reklamację należy przesłać na adres: Betterfly sc Agnieszka Puchalska Beata Rowyszyn Ul. Czerniowiecka 9/53 02-705 Warszawa, uprzednio informując o niej emailem na adres KONTAKT@betterfly.com.pl.
Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji na adres Betterfly sc ul. Czerniowiecka 9/53 02-705 Warszawa.
Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY/ ZWROTY

Klient będący konsumentem ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia wydania towaru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez klienta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wysłania go na adres e-mail betterfly@betterfly.com.pl, a następnie wysłania towaru wraz z dowodem zakupu na adres:  Betterfly sc Agnieszka Puchalska Beata Rowyszyn Ul. Czerniowiecka 9/53 02-705 Warszawa
W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.
W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową z nienaruszona metką zabezpieczającą, w stanie niezmienionym, bez śladów użycia. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres: Betterfly sc Agnieszka Puchalska Beata Rowyszyn Ul. Czerniowiecka 9/56 02-705 Warszawa
Zwrot Klientowi kwoty ceny za towar, w stosunku do którego odstąpił od umowy, może być dokonany w sposób w jaki Klient za towar zapłacił lub przelewem na wskazany rachunek bankowy Klienta.

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Dane osobowe klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieuprawnionych
Zgodne z ustawą wskazaną w pkt. 2 powyżej, klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia.
Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Informacje o towarach, prezentowanych na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny,  stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Sprzedawca powiadomi klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej.
Spory pomiędzy Sprzedawcą a klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.